امولسیفایرها

امولسیون ترکیبی از دو ماده غیرقابل امتزاج  می باشد که از مهم ترین این مواد میتوان به مخلوط آب و روغن اشاره کرد. این دسته از مواد  یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشند. از آنجائیکه سیستم امولسیون ناپایدار است؛ برای ایجاد پایداری از یک ترکیب به نام امولسیفایر استفاده می گردد. امولسیفایرها قادر به پراکنده نمودن موادی که در یکدیگر قادر به حل شدن نمی باشند هستند و تا زمانی که عامل بیرونی ثبات امولسیفایر را بر هم نزند آب و روغن را کنار یکدیگر نگه میدارند.انجماد و گرمای زیاد از عواملی هستندکه ثبات امولسیفایر را از بین می برد