خط مشی

  • درک و نياز مشتريان و تأمين خواسته های ايشان با ارائه محصولات متنوع
  • ارتقاء دانش فنی ، مهارت و توانايی کارکنان با هدف دستيابی به اهداف کيفی در کار
  • ارائه خدمات بهتر به مشتريان از طريق کاهش هزينه ها و بهينه سازی ظرفيتهای موجود
  • جلب و توسعه کارکنان در ارائه روش های نوين کار با هدف بهبود مستمر
  • توسعه کيفی و افزايش سهم بازار با هدف حفظ و ارتقای جايگاه مطلوب توليدات داخلی