یو وی فیلترها

اشعه آفتاب در ایجا د سرطا ن پوست، چروک و پیری پوست وهمچنین لک و تیر گی صورت دخا لت دارد. بنا براین دوری از اشعه آفتاب ضروری است. بخش مضراشعه آفتاب اشعه UV یا اشعه ماوراء بنفش نام دارد. اشعهUVخود به دو بخشUVB(طول موج ۲۹۰—۳۲۰ نانو متر) UVA (طول موج ۳۲۰—۴۰۰ نانو متر) تقسیم میشود. ضد آفتابی ایده ا ل است که بتواند هر دو بخش اشعهUV را پوشش دهد وفیلتر کند.

فیلترهای ضد اشعه UV یکی از مهمترین مواد اولیه آرایشی و بهداشتی هستند که اشعه مضر فرابنفش خورشیدی را از طریق جذب نور و یا تفرق و انعکاس آن تضعیف می کنند و مانع از آسیب رساندن آن به پوست می شوند.