سایر محصولات

ضد تعریق ها (Antiperspirants):

مرطوب کننده ها ( Humectant):

حالت دهنده ها ( Conditioner):

 • ایزوپروپیل پالمیتات / پنتا اریترتیل تترا ایزو استئارات

 • کوکو گلیسیرید

 

 (Refatting Agent):

 • پلی گلیسریل-۴ کاپرات

 • کوکو گلوکزاید و گلیسریل اولئات

حلال ها (Solvent):

غلیظ کننده ها (Thickening Agent):

 • گلیسریل اولئات

 • پلی گلیسریل-۴ کاپرات

تنظیم کننده های ویسکوزیته (Viscosity Regulator):

 • میریستیل میریستات

 • گلیسریل استئارات

محلول کننده ها (Solubilizer):

 • تریوکتانوئین

 • اتیل هگزیل استئارات

تنظیم کننده های غلظت (Consistency Regulator):

 • ستیل لائورات / استئارات / لائوریل پالمیتات

 • ستیل استئارات

پاک کننده ها (Cleansing Agent):

 • ایزوپروپیل میریستات

 • ایزوپروپیل پالمیتات