پمپ اسپری (والف اسپری)

این پمپ اسپری ها محصول کشور ایتالیا میباشند.

مکانیسم اثر پمپ اسپری ها به گونه ای است که یک سیال، سیال دیگری را به سمت خارج هل دهد. پمپ اسپری هایی که مورد استفاده صنایع مختلف قرار میگیرند باید از لحاظ مشخصات زیر مورد توجه قرار گیرند :

  • قدرت پاشندگی و پراکندگی مناسب

  • عدم نشتی مایع درون قوطی به بیرون

  • متناسب بودن پمپ اسپری با محصول مورد نظر