والف اسپری

این والف ها محصول کشور ایتالیا میباشند.

مکانیسم اثر والف اسپری ها به گونه ای است که یک سیال، سیال دیگری را به سمت خارج هل دهد. والف اسپری هایی که مورد استفاده صنایع مختلف قرار میگیرند باید از لحاظ مشخصات زیر مورد توجه قرار گیرند :

  • قدرت پاشندگی و پراکندگی مناسب

  • عدم نشتی مایع درون قوطی به بیرون

  • متناسب بودن والف اسپری با محصول مورد نظر